BIK 2904, Om studieguiden

March 30, 2016


Studieguiden er skrevet av Kristin Dahl og er lest inn av Anette Fredheim Goffeng.


Studieenhet 1 til 8 er publisert.

BIK 2904, Studieenhet 1, Hva er ledelse

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Hva er ledelse. 


Læringsmål til studieenhet 1
 • Kunne gi en beskrivelse av ledelse som begrep.
 • Kunne redegjøre for hovedkomponentene i Bergs grunnleggende referanseramme for ledelse.


Lengde: 07:52


00:0000:00

BIK 2904, Studieenhet 2, Ledelsesteorier

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Ledelsesteorier. 


Læringsmål til studieenhet 2
 • Forstå hva som menes med henholdsvis én- og flerdimensjonal ledelse og bruk av én eller flere ledelseslogikker.
 • Ha fått oversikt over noen av de viktigste teoriene som har hatt betydning for ledelse de siste 100 årene.
 • Å kunne beskrive teorien om situasjonsbestemt ledelse med dens hoveddimensjoner.
 • Ha fått forståelse for de viktigste faktorene leder bør ta hensyn til ved utøvelse av situasjonsbestemt ledelse.

Lengde: 12:31

00:0000:00

BIK 2904, Studieenhet 3, Del 1 Ideologisk, strategisk og administrativ ledelse

March 30, 2016
Denne Podcasten starter med en introduksjon til studieenhet 3, og avslutter emnet med Kjernekompetanse og strategisk hensikt på side 23.


Læringsmål til studieenhet 3
 • Å kunne redegjøre for de sentrale elementene ved ideologisk ledelse.
 • Ha forståelse for hva strategi og det å være strateg innebærer, og ha oversikt over faser i utviklingen av en strategi.
 • Ha forståelse for hva som legges i administrativ ledelse og begrepet «sosialarkitekt».
 • Reflektere over muligheter og fallgruver ved medarbeidersamtaler.


Lengde: 14:51


00:0000:00

BIK 2904, Studieenhet 3, Del 2 Ideologisk, strategisk og administrativ ledelse

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Administrativ ledelse på side 25 i studieguiden, og avsluttes med kritikk av medarbeidersamtalenLengde: 16:56


00:0000:00

BIK 2904, Studieenhet 4, Operativ ledelse og ledelsesverktøy

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Operativ ledelse og ledelsesverktøy 


Læringsmål til studieenhet 4
 • Kunne redegjøre for begrepet operativ ledelse.
 • Ha fått forståelse for hva lederverktøy er, og kunne gi eksempler på disse.
 • Kunne reflektere over bruk av verktøyene og deres muligheter og begrensninger i ulike ledelsessituasjoner.


Lengde: 20:3900:0000:00

BIK 2904, Studieenhet 5, Utvidet anvendelse av Situasjonsbestemt ledelse/ledelsesverktøy

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Utvidet anvendelse av Situasjonsbestemt ledelse/ledelsesverktøy. 


Læringsmål til studieenhet 5
 • Se muligheter og begrensninger i hvordan situasjonsbestemt ledelse kan anvendes i utvikling av grupper.
 • Ha fått innsikt i hvordan situasjonsbestemt ledelse kan komme til anvendelse i organisasjonsutviklingsprosesser.
 • Ha fått forståelse av hvordan du kan tenke situasjonsbestemt når du praktiserer medarbeidersamtaler og håndterer konflikter


Lengde: 09:26


00:0000:00

BIK 2904, Studieenhet 6, Selvledelse og lederutvikling

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Selvledelse og lederutvikling. 


Læringsmål til studieenhet 6
 • Ha fått innsikt i og forståelse for i hva selvledelse/superledelse innebærer.
 • Kunne reflektere over hvor du selv står med hensyn til selvledelse, og bli bevisst på hvordan du kan jobbe for å utvikle deg selv og dine medarbeidere til større grad av selvledelse.
 • Bli bevisst på betydningen av emosjonell intelligens i ledelse.
 • Bli bevisst på hva ledere kan gjøre for å utvikle egen lederstil.


Lengde: 19:57


00:0000:00

BIK 2904, Studieenhet 7, Forskning på situasjonsbestemt ledelse

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Forskning på situasjonsbestemt ledelse


Læringsmål til studieenhet 7
 • Ha blitt klar over begrensninger i Situasjonsbestemt ledelse som vitenskapelig teori.
 • Ha blitt bevisst verdien av Situasjonsbestemt ledelse som redskap for praktisk ledelse.


Lengde: 07:24


00:0000:00

BIK 2904, Studieenhet 8, Utfordringer og dilemmaer ved endringsledelse/suksessfaktorer og fallgruver

March 30, 2016
Denne Podcasten tar for seg emnet om Utfordringer og dilemmaer ved endringsledelse/suksessfaktorer og fallgruver. 


Læringsmål til studieenhet 8
 • Bli bevisst på viktige utfordringer og dilemmaer i ledelse og viktige suksesskriterier for å lykkes med endringsprosesser.
 • Kunne reflektere over helhet og sammenhenger i kurset.


Lengde: 05:19


00:0000:00